Over ons privacybeleid

 

MumsBerry geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van MumsBerry. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is18 juni 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

 

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webformulieren

Op onze website vindt u een aantal webformulieren waar wij u vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw (bedrijfs-)naam, adresgegevens, e-mailadres, webadres en (mobiele) telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. 

 

Transactionele e-mails

Als u een bestelling plaatst in onze webwinkel ontvangt u een aantal e-mailberichten betreffende de status van uw bestelling. Deze e-mailberichten verzenden wij via onze webwinkelsoftware PrestaShop. Ook ontvangt onze e-fulfilmentpartner (Webshop Service Nederland) van ons uw naam, adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres om de fulfilment werkzaamheden te kunnen uitvoeren en u op de hoogtete houden van de voortgang van de verzending. Webshop Service Nederland deelt daarna uw naam, adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres met een vervoerder zodat uw bestelling geleverd kan worden.

 

Cliëntmanagement en facturatie 

Onze cliëntgegevens worden in het CRM van onze webwinkelsoftware PrestaShop bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.

 

E-mail

Wij maken voor e-maildiensten gebruik van de servers van PrestaShop (transactionele e-mails) en Metaregistrar (e-mailboxen van het bedrijf)en voor de nieuwsbrieven MailChimp. Alle e-mailverkeer is vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de verwerker.

 

Webhosting en database

OVH: MumsBerry maakt voor het hosten van de website gebruik van de diensten van OVHDit is een vertrouwde in Frankrijk gevestigde service provider.Alle gegevens die u via onze website aan ons ter beschikking stelt worden (al dan niet tijdelijk) opgeslagen op de servers van OVH. OVHheeft de nodige beveiligingstechnieken toegepast en het is de verwerker en diens medewerkers of hulppersonen op grond van de overeenkomst tussen de verwerker en MumsBerry verboden gegevens in te zien of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. De verwerker maakt periodiek back-ups van de opgeslagen gegevens, op deze back-ups zijn dezelfde waarborgen en voorwaarden van toepassing. Onze webwinkel maakt gebruik van de beveiligingsdiensten van Let’s Encrypt. Wij maken gebruik van hun SSL-certificatie.

 

Metaregistrar: Wij nemen de dienstverlening omtrent de domeinnaamregistratie  af bij Metaregistrar. Metaregistrar verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Metaregistrar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Metaregistrar is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Webwinkelsoftware PrestaShop: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van PrestaShop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. PrestaShop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De beveiligingsmaatregelen die worden bij ons ondernomen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. PrestaShop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. 

Uw gegevens worden in de volgende gevallen met derden gedeeld:

 

Mollie en Paypal: Onze webwinkel maakt gebruik van de betalingsdienstaanbieders Mollie en Paypal. Wij delen uw persoonlijke gegevens met Mollie om de transacties te kunnen verwerken. In het kader daarvan, behoudt Mollie zich het recht voor om uw gegevens met derden (financiële instituties) te delen. Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van betalingsgegevens in hun bezit en zal alle administratieve, technische en fysieke maatregelen vanuit commercieel oogpunt redelijk houden om uw persoonlijke gegevens en betalingsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of onbedoeld verlies of wijziging.

 

Klarna - achteraf betalen: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • - Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

Google Analytics en Ads: Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- en “Ads”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Ads) en overige Google-diensten en producten.

 

Facebook Pixel: Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze dienst om te kunnen meten of onze Facebook en Instagram advertenties verkeer naar de website brengen.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Facebook gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties.

 

MailChimp: Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Webstijl B.V.Onze webwinkel maakt gebruik van de onlinemarketingdiensten van Webstijl B.V. Webstijl B.V. zal gegevens verwerken uitsluitend in het kader van het verrichten van marketingactiviteiten, website gerelateerde dienstverlening voor ontwikkeling, beheer, promotie van website in beheer van ons, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Webstijl B.V. verwerkt uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en de navigatie-en locatiesoftware op uw telefoon of computer. Webstijl B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Webstijl B.V. behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Webstijl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Webstijl B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Tax and Service Solutions: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Tax & Service Solutions. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Tax & Service Solutions is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Tax & Service Solutions gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

 

Hotjar: Om inzicht te krijgen in hoe bezoekers op onze site navigeren, gebruiken wij Hotjar. We krijgen hierdoor inzicht in de muisbewegingen, klik- en scrollgedrag. Alle gegevens worden geanonimiseerd door Hotjar. Lees de privacyverklaring van Hotjar voor meer informatie over hoe zij gegevens verwerken. 

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan MumsBerry op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u een account bij ons heeft. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken dan wel uw account verwijdert. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. De gegevens over uw aankoop bewaren wij ook om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen dan wel klachten over het product. 

 

Uw rechten

 

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt bepaalde rechten. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder de vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan MumsBerry in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van MumsBerry. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilingte worden onderworpen. MumsBerry verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. De analytische cookies gebruiken wij om te analyseren hoe vaak onze website wordt gebruikt. Indien de analytische cookies geen grote impact op uw privacy heeft, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd. 

De volgende websites plaatsen cookies om de volgende redenen:

Facebook (marketing cookie)
Deze cookie wordt door Facebook gebruikt voor advertentie doeleinden. 

Prestashop (technische cookie)
Prestashop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens MumsBerry

 

Postadres: Vigelandstraat 16, 2548 JP Den Haag

Telefoonnummer: +31 (0)616231846

E-mail: magda@mumsberry.nl

Contactpersoon: Magda Bednara