PRIVACYBELEID

1. ALGEMEEN:

Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.

Onderstaand wordt de omgang van MumsBerry met uw persoons- en bedrijfsgegevens beschreven waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens. Dit in relatie tot de door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld www.mumsberry.nl en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING:

Wanneer u gebruik maakt van de website van MumsBerry staat u haar ondermeer toe dat zij, voor zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en verwerkt.: 

 • van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt MumsBerry standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten aanzien van IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere adresuitingen voor zover opgegeven.
 • van adverteerders verzamelt MumsBerry het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder actief is op MumsBerry en, voor zover opgegeven, naam- adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling door de adverteerder geldt dit evenzo ten aanzien van bank– en creditcardgegevens, daaronder begrepen de rekeningnummers. NB: Deze financiële gegevens worden slechts voor eigen gebruik en voor direct betrokken derden, zoals bijvoorbeeld het incassobureau en/of advocatuur gebruikt.
 • van deelnemers aan een forum heeft MumsBerry eveneens het recht IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt MumsBerry naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag.
 • van mensen die een bericht sturen aan de helpdesk verzamelt en verwerkt MumsBerry IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.
 • naar aanleiding van meldingen kan MumsBerry informatie, persoonsgegevens inbegrepen, verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers, ondermeer door deze gegevens op te slaan in een Database van MumsBerry. De in dit kader verwerkte gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door MumsBerry, maar zijn afkomstig van gebruikers van de website die middels een melding informatie aan MumsBerry verstrekken.
 • Voortvloeiend uit de meldingen kan MumsBerry informatie verwerken, persoonsgegevens inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Cookies, webbakens

Begripsverklaring:


1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.


2. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst. MumsBerry of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of webbakens op sommige van haar webpagina’s. MumsBerry kan sessie cookies gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. MumsBerry kan permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor 2-3 doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en diensten, evenals gerichte marketing van haar groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan MumsBerry permanente cookies gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar website te bevorderen.
Het gericht gebruik van cookies kan MumsBerry helpen bij het maken van analyses over het gebruik van haar website en stelt MumsBerry in staat om haar klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik MumsBerry in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.

Ter informatie;

 • bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik van cookies,
 • MumsBerry kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
 • U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel uw gebruik van sommige websites of diensten van MumsBerry in de weg staan. Raadpleeg desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.

MumsBerry kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de website van MumsBerry gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om MumsBerry te helpen bij inhoudelijk klantgerichte reclame. Het is niet de bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieën.

3. DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE:

De verkregen gegevens worden door MumsBerry enkel ten behoeve van eigen gebruik aangewend en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:

 • het leveren van haar diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op www.mumsberry.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten
 • het bevorderen van veilige handel via MumsBerry, het detecteren en opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website
 • ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;
 • het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
  Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij een geschil waarbij MumsBerry rechtens direct, of wel indirect betrokken is of kan gaan worden
 • het afdwingen van naleving van Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels van MumsBerry;
 • het innen van vergoedingen;
 • Voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens door MumsBerry bewaard om ertoe bij te dragen, dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;
 • het meten van de belangstelling voor de diensten van MumsBerry en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • informatie aan gebruikers over diensten en updates;
 • Onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclameuitingen, afkomstig van zorgvuldig door MumsBerry geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van MumsBerry of door u opgegeven voorkeuren
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

4. INFORMATIEGEBRUIK VAN MUMSBERRY:

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op de website van MumsBerry uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar toestemming voor gegeven heeft.

MumsBerry kan berichten die via haar website worden verstuurd blokkeren met bijvoorbeeld automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

5. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN:

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de website van MumsBerry of door haar laten wijzigen of verwijderen. Voor de handelingen die MumsBerry ten behoeve daarvan voor u dient te verrichten is zij gerechtigd u daarvoor kosten in rekening te brengen. MumsBerry kan het bekijken, wijzigen of verwijderen weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft, dat zulks kan conflicteren met de ”wet bescherming persoonsgegevens” en of strijdig is met legitieme verzoeken van overheidswegen.
MumsBerry bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

6. BEVEILIGING:

MumsBerry doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt diverse technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

7. SLOTBEPALING:

Het staat MumsBerry vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. MumsBerry raadt u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@mumsberry.nl.
Dit privacybeleid is samengesteld door De Incassokamer B.V. en ingegaan op 05-04-2016 © copyright, De Incassokamer B.V.

DISCLAIMER

Deze website van MumsBerry is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer tariefinformatie begrepen. Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van MumsBerry, die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden. MumsBerry behoudt zich ondermeer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website. Er wordt door MumsBerry geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door MumsBerry. MumsBerry kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt. Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MumsBerry niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook. Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht MumsBerry zich niet aansprakelijk. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door MumsBerry